KUSHTET E SH?RBIMIT

Përditësuar së fundmi: 23. 03. 2021

 

1. Hyrje

 

Mirësevini në Nika Pharm!

Këto Kushte të Shërbimit rregullojnë përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, e cila operohet nga Nika Pharm.

Përdorimin e shërbimit tonë mund ta shihni edhe në Politikën tonë të Privatësisë, e cila shpjegon se si ne mbledhim, ruajmë dhe zbulojmë informacionin që rezulton nga përdorimi juaj i faqeve tona të internetit.

Marrëveshja juaj me ne bëhet në pajtim me këto Kushte dhe Politikën tonë të Privatësisë. Me përdorim të faqes, ju e pranoni që keni lexuar dhe kuptuar Kushtet dhe bini dakord që të qëndroni pas tyre. 

Nëse nuk jeni dakord (ose nuk jeni në gjendje të pajtoheni) me këtë Marrëveshje, atëherë mund të mos përdorni shërbimet tona, por ju lutemi na tregoni duke dërguar me email në info@nikapharm.com; në mënyrë që të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje. Këto Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që dëshirojnë të hyjnë ose të përdorin shërbimet e Nika Pharm.

 

2. Komunikimet

 

Duke përdorur shërbimet e Nika Pharm, ju pranoni të pajtoheni në shkrimet, materialet promovuese dhe informacione të tjera që mund të dërgojmë. Sidoqoftë, ju mund të zgjidhni të hiqni dorë nga ndonjë (ose të gjitha) prej këtyre komunikimeve duke ndjekur lidhjen e çabonimit ose duke dërguar email në info@nikapharm.com.

 

3. Blerjet

 

Nëse dëshironi të blini ndonjë produkt ose shërbim të disponueshëm prej Nika Pharm, nga ju mund të kërkohet të jepni informacione të caktuara në lidhje me blerjen tuaj. Këto informacione përfshijnë (por nuk kufizohen në) numrin e kartës suaj të kreditit ose debitit, datën e skadimit të kartës suaj , adresën tuaj të faturimit dhe informacionin tuaj të transportit.

Ju përfaqësoni dhe garantoni se: (I) keni të drejtën ligjore të përdorni ndonjë kartë ose ndonjë mënyrë tjetër pagese në lidhje me ndonjë blerje; dhe se (II) informacioni që na ofroni është i vërtetë, i saktë dhe i plotë.

Ne mund të përdorim shërbimin e palëve të treta me qëllim lehtësimin e pagesës dhe përfundimin e blerjeve. Duke paraqitur informacionin tuaj, ju na jepni të drejtën për të siguruar informacionin për këto palë të treta që i nënshtrohen Politikës sonë të Privatësisë.

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar ose anuluar porosinë tuaj, në çdo kohë, për arsye që përfshijnë (por nuk kufizohen në): disponueshmërinë e produktit ose shërbimit, gabime në përshkrimin ose çmimin e produktit ose shërbimit, gabime në porosinë tuaj, ose arsye të tjera.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë ose anulojmë porosinë tuaj nëse dyshohet për mashtrim ose një transaksion të paautorizuar ose të paligjshëm.

 

4. Promovimet 

 

?do lloj promovimi i mundësuar përmes Nika Pharm mund të rregullohet nga rregulla që janë të ndara nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse merrni pjesë në ndonjë Promovim, ju lutemi rishikoni rregullat e zbatueshme si dhe Politikën tonë të Privatësisë. Nëse rregullat për një Promovim bien ndesh me këto Kushte të Shërbimit, do të zbatohen rregullat e Promovimit.

 

5. Rimbursimet

 

Për momentin, Nika Pharm nuk ka një politikë të rimbursimit të produkteve të blera nga ne. Produktet dhe shërbimet e blera nuk rimbursohen nga kompania, përveç nëse pohohet e kundërta. 

 

6. Përmbajtja

 

Përmbajtja e gjetur në ose përmes kësaj web-faqe është pronë e Nika Pharm. Ju nuk mund të shpërndani, modifikoni, transmetoni, ripërdorni, shkarkoni, ripostoni, kopjoni ose përdorni përmbajtjen e përmendur, qoftë plotësisht ose pjesërisht, për qëllime komerciale ose për përfitime personale, pa lejen e shkruar paraprakisht të shprehur nga ne.

 

7. Përdorimet e Ndaluara

 

Ju mund ta përdorni shërbimin e Nika Pharm vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me Kushtet e paracekura. Ju pranoni të mos përdorni këtë shërbim:

0.1. Në çfarëdo mënyre që shkel çdo ligj apo rregullore të zbatueshme kombëtare ose ndërkombëtare.

0.2. Me qëllim të shfrytëzimit, dëmtimit ose përpjekjes për të shfrytëzuar ose dëmtuar të miturit në ndonjë mënyrë duke i ekspozuar ata në përmbajtje të papërshtatshme.

0.3. Të transmetojë, ose të sigurojë dërgimin e çdo materiali reklamues ose promovues, duke përfshirë çdo "junk mail", "chain mail", "spam" ose ndonjë kërkesë tjetër të ngjashme.

0.4. Të imitojë ose të përpiqet të imitojë kompaninë, një punonjës të kompanisë, një përdorues tjetër, ose ndonjë person tjetër ose entitet.

0.5. Në çfarëdo mënyre që cenon të drejtat e të tjerëve, ose është e paligjshme, kërcënuese, mashtruese dhe e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme.

0.6. Duke angazhuar në ndonjë sjellje tjetër që kufizon ose pengon kënaqësinë e dikujt nga shërbimi ynë, ose që, siç përcaktohet nga ne, mund të dëmtojë ose ofendojë kompaninë ose përdoruesit e shërbimeve të saj.

 

Për më tepër, ju pranoni të mos:

 

0.1. Përdorni shërbimin në çdo mënyrë që mund të çaktivizojë, mbingarkojë ose dëmtojë Nika Pharm. Për më tepër, angazhimi juaj është i ndaluar të ndërhyjë në përdorimin e shërbimit nga ndonjë palë tjetër, duke përfshirë aftësinë e tyre për t\'u përfshirë në aktivitete në kohë reale përmes tij.

0.2. Përdorni ndonjë robot ose pajisje tjetër automatike, proces ose mjet për të hyrë në shërbim për ndonjë qëllim, përfshirë monitorimin ose kopjimin e ndonjë prej materialeve të Nika Pharm.

0.3. Përdorni çdo proces manual për të monitoruar ose kopjuar ndonjë nga materialet e Nika Pharm, ose për ndonjë qëllim tjetër të paautorizuar pa miratimin tonë paraprak me shkrim.

0.4. Përdorni çdo pajisje, softuer ose rutinë që ndërhyn në punën e duhur të Nika Pharm.

0.5. Futni ndonjë virus, trojanë, bomba logjike ose material tjetër që është i dëmshëm teknologjikisht.

0.6. Bëni përpjekje për të fituar hyrje të paautorizuar, ndërhyrje, dëmtim ose përçarje të ndonjë pjese të shërbimit, serverit në të cilin është ruajtur shërbimi, ose ndonjë bazë të të dhënave të lidhura me shërbimin.

0.7. Bëni sulme përmes mohimit të shërbimit ose një sulmi të shpërndarë të mohimit të shërbimit.

0.8. Ndërmerrni çdo veprim që mund të dëmtojë ose falsifikojë vlerësimin e kompanisë.

0.9. Ndërhyni në punën e duhur të Nika Pharm.

 

8. Analitika

 

Ne mund të përdorim ofrues të shërbimeve të palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e shërbimit tonë.

 

9. Përdorimi nga të Miturit 

 

Shërbimi është menduar vetëm për qasje dhe përdorim nga individë të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç. Duke hyrë ose duke përdorur shërbimet e Nika Pharm, ju garantoni dhe përfaqësoni se jeni të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe me autoritetin, të drejtën dhe kapacitetin e plotë për të hyrë në këtë marrëveshje dhe për t\'iu përmbajtur të gjitha termave dhe kushteve të Kushteve.

Nëse nuk jeni të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç, ju është e ndaluar hyrja dhe përdorimi i shërbimit të Nika Pharm.

 

10. Llogaritë

 

Kur krijoni një llogari me ne, ju garantoni se jeni mbi moshën 18 vjeç dhe se informacioni që na jepni është i saktë, i plotë dhe aktual në çdo kohë. Informacioni i pasaktë, jo i plotë ose i vjetëruar mund të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të llogarisë tuaj në Nika Pharm.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) hyrjen e kompjuterin tuaj dhe / ose llogarinë tuaj. Ju pranoni të mbani përgjegjësi për të gjitha aktivitetet ose veprimet që ndodhin nën llogarinë tuaj dhe / ose fjalëkalimin tuaj, pavarësisht nëse fjalëkalimi juaj është te shërbimi ynë ose një shërbim i palës së tretë.

Ju duhet të na njoftoni menjëherë pasi të bëheni të vetëdijshëm për çdo shkelje të sigurisë ose përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.

Ju nuk mund të përdorni si emër përdorimi emrin e një personi ose entiteti tjetër ose që nuk është i disponueshëm ligjërisht për përdorim, një emër ose markë tregtare që i nënshtrohet ndonjë të drejte të një personi ose entiteti tjetër përveç jush, pa autorizimin e duhur. Ju nuk mund të përdorni si emër përdoruesi asnjë emër që është fyes, vulgar ose i pahijshëm.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shërbimin, të përfundojmë llogaritë, të heqim ose modifikojmë përmbajtje, ose të anulojmë porositë sipas gjykimit tonë të vetëm.

 

11. Prona Intelektuale

 

Shërbimi dhe përmbajtja e tij origjinale (me përjashtim të përmbajtjes së ofruar nga përdoruesit), tiparet dhe funksionaliteti, janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e Nika Pharm dhe licensuesve të saj. Shërbimi mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare dhe ligje të tjera të vendeve të huaja. Markat tona tregtare nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim pa miratimin paraprak me shkrim të Nika Pharm.

 

12. Politika e të Drejtës së Autorit

 

Ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. ?shtë politika jonë t\'i përgjigjemi çdo pretendimi që përmbajtja e postuar në shërbimin tonë shkel të drejtën e kopjimit ose të drejta të tjera të pronës intelektuale të çdo personi ose entiteti.

Nëse jeni pronar i një produkti ose jeni i autorizuar për të dhe besoni se vepra e mbrojtur është kopjuar në një mënyrë që përbën shkelje të saj, ju lutemi paraqisni pretendimin tuaj përmes emailit në info@nikapharm.com. Me titullin: "Shkelja e të Drejtave të Autorit", përfshini në pretendimin tuaj një përshkrim të hollësishëm të shkeljes së pretenduar siç përshkruhet më poshtë, nën "Kërkesat e Shkeljes së të Drejtave të Autorit"

Ju mund të mbaheni përgjegjës për dëmet (përfshirë kostot dhe tarifat e avokatëve) për keqinterpretim ose pretendime keqbesimi mbi shkeljen e çdo përmbajtjeje të gjetur në dhe / ose përmes whërbimit mbi të drejtat e autorësisë.

 

13. Shkelja e të Drejtave të Autorit

 

Ju mund të paraqisni një njoftim në përputhje me Ligjin DMCA duke i dhënë agjentit tonë për të drejtën e autorit informacionin e mëposhtëm me shkrim:

0.1. një nënshkrim elektronik ose fizik i personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të interesit të së drejtës së autorit;

0.2. një përshkrim të veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit për të cilën pretendoni se është shkelur, duke përfshirë URL-në (d.m.th., adresën e faqes në internet) të vendndodhjes ku ekziston vepra e mbrojtur nga e drejta e kopjuar ose një kopje e veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit;

0.3. identifikimi i URL-së ose vendndodhjes tjetër specifike në shërbim ku ndodhet materiali që pretendoni se po shkel;

0.4. adresa juaj, numri i telefonit dhe adresa e emailit;

0,5. një deklaratë nga ju që keni një besim të mirë se përdorimi i diskutueshëm nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtës së autorit, agjenti i tij ose ligji;

0.6. një deklaratë nga ju, e bërë nën dënimin e dëshmisë së rreme, se informacioni i mësipërm në njoftimin tuaj është i saktë dhe se ju jeni pronari i të drejtës së autorit ose i autorizuar të veproni në emër të pronarit të së drejtës së autorit.

Ju mund të kontaktoni agjentin tonë për të drejtat e autorit përmes emailit në info@nikapharm.com.

 

14. Raportimi i Gabimeve dhe Feedback-u

 

Ju mund të na ofroni ose drejtpërdrejt në info@nikapharm.com ose përmes faqeve dhe mjeteve të palëve të treta me informacione dhe reagime në lidhje me gabimet, sugjerimet për përmirësime, idetë, problemet, ankesat dhe çështje të tjera që lidhen me shërbimin tonë.

Ju pranoni dhe bini dakord që: (I) nuk do të mbani, fitoni ose pohoni ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale ose të drejtë tjetër, titull ose interes në ose për feedback-un; (II) Kompania mund të ketë ide zhvillimi të ngjashme me reagimet tuaja; (III) reagimi nuk përmban informacion konfidencial ose informacion të pronarit nga ju ose ndonjë palë e tretë; dhe (IV) kompania nuk është nën asnjë detyrim konfidencialiteti në lidhje me reagimet.

Në rast se transferimi i pronësisë tek reagimi nuk është i mundur për shkak të ligjeve të zbatueshme të detyrueshme, ju i jepni kompanisë dhe partnerëve të saj një të drejtë ekskluzive, të transferueshme, të parevokueshme, pa pagesë, të nën-licensueshme, të pakufizuar dhe të përhershme të përdorimit (përfshirë kopjimin, modifikimin, botimin, dhe shpërndarjen) në çdo mënyrë dhe për çdo qëllim.

 

15. Linqet e Faqeve tjera në Internet

 

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga Nika Pharm.

Nika Pharm nuk ka kontroll dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta. Ne nuk garantojmë në ofertat e ndonjë prej këtyre subjekteve / individëve ose faqeve të tyre të internetit.

Nika Pharm nuk është përgjegjëse për asnjë humbje të shkaktuar ose pretendim se do të shkaktohet nga ose në lidhje me përdorimin dhe besueshmërinë e faqeve të dorës së tretë. 

 

16. Mohimi i Garancisë

 

Shërbimet e ofruara nga Nika Pharm qëndrojnë ashtu siç janë, të pavarura nga përfaqësimi i palës së tretë. Nika Pharm nuk bën asnjë përfaqësim dhe garanci të ndonjë lloji për veprimin e shërbimeve, përmbajtjes, materialeve, apo informacionit të përfshirë. Ju pajtoheni shprehimisht se ndërmerrni rrezikun  potencial nga këto shërbime, përmbajtjen e tyre dhe ndonjë artikuj tjetër të fituar nga ta. 

Si rrjedhojë, Nika Pharm shpall të gjitha garancitë e çdo lloji, të shprehur ose të implikuar, të pavlefshme. Shitjet e produkteve në web-faqen e Nika Pharm nuk kufizohen në ndonjë garanci tregtare.

 

17. Mbyllja e Llogarisë

 

Ne mund të mbyllim ose pezullojmë llogarinë tuaj dhe të ndalojmë hyrjen në shërbim menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, nën diskrecionin tonë të vetëm, për ndonjë arsye çfarëdo dhe pa kufizim, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) shkeljen e Kushteve.

Nëse dëshironi të mbyllni llogarinë tuaj, thjesht mund të ndërpritni përdorimin e shërbimit.

 

18. Ligji Qeverisës

 

Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Kosovës, ku ligji qeverisës zbatohet për marrëveshje. pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga ato të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga gjykata, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi.

Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me shërbimin tonë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi pasur midis nesh.

 

19. Ndryshimet në Shërbim

 

Ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr ose ndryshuar shërbimin tonë, dhe çdo shërbim ose material që ne ofrojmë përmes Nika Pharm, në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim.

Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye i gjithë ose ndonjë pjesë e shërbimit është i padisponueshëm në çdo kohë ose për ndonjë periudhë.

Kohë pas kohe, ne mund të kufizojmë hyrjen në disa pjesë të shërbimit, ose të gjithë shërbimin, te përdoruesit, përfshirë përdoruesit e regjistruar.

 

20. Ndryshimet në Kushte

 

Ne mund të ndryshojmë Kushtet në çdo kohë duke postuar kushtet e ndryshuara në këtë web-site. Si rrjedhojë, është krejtësisht përgjegjësia juaj të rishikoni këto Kushte në mënyrë periodike.

Përdorimi juaj i vazhdueshëm i platformës së Nika Pharm pas postimit të Kushteve të rishikuara do të thotë që ju pranoni dhe bini dakord për ndryshimet. Nga ju pritet ta kontrolloni këtë faqe shpesh në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim, pasi ato janë të detyrueshme për ju.

Duke vazhduar të përdorni shërbimin pas çdo rishikimi, ju pranoni çdo aspekt të Kushteve të përditësuara. Nëse nuk jeni dakord me Kushtet e reja, nuk jeni më i autorizuar të përdorni shërbimin tonë.

 

21. Heqja Dorë 

 

Asnjë heqje dorë nga Nika Pharm për ndonjë kusht të përcaktuar nuk do të konsiderohet një heqje dorë e mëtejshme ose e vazhdueshme e një termi ose kushti të tillë; dhe çdo dështim i kompanisë për të pohuar një të drejtë ose dispozitë sipas Kushteve do të nuk përbëjnë heqje dorë nga e drejta apo dispozita e tillë.

Nëse ndonjë dispozitë e Kushteve konsiderohet e pavlefshme, paligjshme ose e pazbatueshme, për ndonjë arsye nga një gjykatë ose juridiksion tjetër kompetent, një dispozitë e tillë do të eliminohet ose kufizohet në masën minimale, në mënyrë që dispozitat e mbetura të Kushteve të vazhdojnë në fuqi të plotë.

 

22. Aprovimi

 

Duke përdorur shërbimet e Nika Pharm dhe blerë produktet e saj, ju pajtoheni se keni lexuar dhe jeni pajtuar me Kushtet e Shërbimit. 

 

23. Kontakti 

 

Ju lutemi dërgoni komentet, feedback-un dhe kërkesat tuaja për mbështetje teknike në emailin: porosia@nikapharm.com.